هزینه و نحوه عضویت
هزینه عضویت برای افراد مبلغ 150,000 تومان و برای شرکتها 300,000 تومان می باشد. این مبلغ در ازای تحویل سایت اختصاصی و استفاده از مزایای عضویت در پرتال ساختمان می باشد که در صفحات مشخصات و مزایای سایتهای شخصی و مشخصات و مزایای سایتهای شرکتی شرح داده شده.
برای عضویت پس از مطالعه مزایا و مشخصات سایتها، فرم مشخصات اولیه را پر کرده، به همراه قرار داد تکمیل شده و فیش بانکی مربوط به واریز حق عضویت، برای یکی از دفاتر شرکت فرابرد شبکه یا یکی از نمایندگیهای پرتال ساختمان با پست یا فکس ارسال فرمایید.فایل قرارداد و فرمهای لازم:

- قرار داد تحویل سایت و عضویت افراد
- فرم اطلاعات اولیه افراد

- قرار داد تحویل سایت و عضویت شرکتها
- فرم اطلاعات اولیه شرکتها
دفاتر شرکت فرابرد شبکه: 

تهران: میدان آرژانتين، خیابان بخارست، خیابان دهم، شماره 52، واحد 5
تلفن : 88749643-021
تلفکس : 88749644-021

اصفهان: فلکه فیض، ابتدای خیابان میر، مجتمع گلستان، طبقه سوم، واحد 5
تلفن: 6632981-0311، 6641580-0311، 6641581-0311
تلفکس: 6630050-0311

شیراز: چهار راه سینما سعدی، پاساژ کورش، طبقه 4
تلفن: 2358200-0711